XXII
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 31 de maig al 10 de juny de 2023

Consideracions Generals

PRESELECCIÓ

La preselecció es realitzarà, després d’haver examinat la documentació enviada per les persones participants, sobre la base dels enregistraments de vídeo rebudes.

Aquesta Preselecció la portarà a terme el Jurat de Preselecció publicat en l’apartat “Fase de Preselecció” en les bases del concurs la decisió del qual serà inapel·lable.

El Jurat de Preselecció tindrà en compte la importància dels programes triats per a totes les fases, tant en els valors artístics com en els de virtuosisme.

L’escolta dels vídeos enviats pels participants per a la Preselecció es realitzarà durant el termini comprés entre els dies 9 a 13 de gener de 2023 al Palau de la Música de València.

El Concurs es reserva el dret de modificar les dates i lloc de l’escolta dels vídeos per a la Preselecció per raons organitzatives.

El llistat de les persones seleccionades es publicarà el 24 de gener de 2023.

 

PRESENTACIÓ A VALÈNCIA

Les persones seleccionades hauran de presentar-se, a l’efecte d’acollida i identificació, el 30 de maig de 2023 al lloc i l’hora de vesprada que seran comunicats amb suficient antelació.

En aquesta recepció es durà a terme el tràmit d’acceptació de l’ajuda per a despeses de desplaçament i manutenció, prèvia declaració responsable de mantindre la situació de no estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, requisit indispensable per a ser beneficiàries dels premis.

 

SORTEIG

L’ordre d’actuació de les persones concursants es determinarà el dia 30 de maig de 2023, mitjançant sorteig, a la seu de la Diputació Provincial de València. L’ordre es respectarà en totes les proves del Concurs, llevat que, per motius artístics, el Jurat determine una altra cosa per als concerts de la Final.

 

FINALS AMB ORQUESTRA 2023

Les Finals amb Orquestra tindran lloc els dies 6 i 7 de juny de 2023 a les 19h (Final. Primera sessió) i 9 de juny de 2023 a les 19h (Gran Final).

 

GALA DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS

La gala de lliurament de Premis tindrà lloc el dia 10 de juny de 2023 a les 19:30h, en el transcurs d’un recital en el qual, obligatòriament, participaran les persones que hagen concursat en la Gran Final que interpretaran una obra de les oferides durant les diferents proves del Concurs, la qual serà elegida per la Direcció General del Concurs.

S’aconsella la presència de les persones que hagen concursat classificades per a la Semifinal.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.