XXIII
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 4 al 14 de juny de 2025

Inscripció

Contacte per a dubtes en relació amb el procés d’inscripció: pianoiturbi@dival.es / 96 388 31 65

Forma, termini i lloc de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds, al costat de la documentació addicional requerida, és el comprés entre el dia 8 de maig de 2024 i les 23:59:59 hora central europea (CET) (UTC+1:00) del 25 de novembre de 2024.

La tramitació del formulari d’inscripció i de la presentació de la documentació annexa (detallada en el següent apartat) es durà a terme de manera telemàtica en el lloc web www.pianoiturbi.com.

En el formulari d’inscripció s’inclourà la informació sobre els títols de les obres proposats per a interpretar en cadascuna de les quatre proves del concurs i la duració aproximada de les mateixes (“repertori” o “programa”).

En el formulari s’atorgarà la representació per a formular la sol·licitud de les ajudes i de la participació en el concurs al personal funcionari habilitat de la Diputació de València.

Igualment, es declararà responsablement les cinc circumstàncies següents, requisits d’admissió en el concurs:

 1. Conéixer i acceptar les bases del concurs.
 2. No haver rebut classes per part de membres que componen el Jurat (incloses classes magistrals) durant els 2 anys previs a l’inici de la celebració del concurs; és a dir, des del 4 de juny de 2023 (inclòs); així com el compromís de no rebre-les entre la publicació d’aquesta convocatòria i l’inici del concurs.
 3. Ser certs les dades del lloc i data de la gravació aportada per a la preselecció, així com la coincidència de la identitat de la persona gravada i la persona aspirant.
 4. Ser certs les dades aportades respecte a la residència fiscal.
 5. No estar incurs/a en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, requisit indispensable per a les persones beneficiàries dels premis.

Documentació annexa

Les candidatures hauran d’annexar els documents que es detallen a continuació:

 1. Document oficial (passaport o DNI) en el qual conste la data de naixement i nacionalitat de la persona aspirant.
 2. Curriculum vitae amb indicació de títols acadèmics i artístics, resum dels seus estudis musicals (amb menció del professorat), participació en concursos internacionals, actuacions més importants, gravacions discogràfiques o de ràdio o televisió.
 3. Dues cartes de recomanació de personalitats del món musical, amb informació de contacte (telèfon i correu electrònic)
 4. Documents oficials o privats que la persona sol·licitant considere d’interés per a la seua candidatura (premis internacionals, crítiques, gravació de discos, etc.)
 5. Una fotografia.
 6. Gravació per a la fase de preselecció: Es comunicarà, en el formulari d’inscripció, la URL on puga visualitzar-se un document audiovisual, preferiblement en alta resolució HD, on la persona aspirant interpretarà un programa lliure d’entre 20 i 30 minuts, que serà l’avaluat per l’òrgan tècnic de preselecció. El repertori podrà incloure obres proposades per la persona aspirant en cas de resultar seleccionada per a la fase de concurs. L’enllaç haurà d’estar disponible per al seu visionat i descàrrega fins al dia 31 de gener de 2025. Cadascuna de les obres interpretades haurà d’haver sigut gravada en una única presa, sense cap tall en la interpretació, de manera que la cara i les mans apareguen en pla contínuament. Aquesta gravació haurà d’haver sigut realitzada amb posterioritat a l’1 de gener de 2024. El compliment d’aquestes circumstàncies es declararà responsablement en el formulari d’inscripció.

Si, amb posterioritat a la inscripció, es comprovara la falsedat en algun dels documents o dades declarades, quedarà automàticament anul·lada la candidatura.

Tractament de les dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades per les persones participants seran tractats per la Diputació de València exclusivament per als fins administratius de tramitació dels expedients i per al compliment de l’interés públic, foment de la música, objecte del concurs. Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals, en cas que procedisquen, dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada de la Diputació de València, l’adreça de la qual és C/ Serrans, núm. 2, 46003 València, o través de la seua seu electrònica: https://www.sede.dival.es. Tot això, sense perjudici de la garantia d’altres drets i del compliment d’obligacions previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.