XXII
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 31 de maig al 10 de juny de 2023

Inscripció

 

FORMA, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es presentaran entre el 16 de maig i el 28 de novembre de 2022 (termini ampliat).

 

La tramitació del formulari d’inscripció i de la documentació annexa (detallada en l’apartat següent) es durà a terme de manera telemàtica en el lloc web www.pianoiturbi.dival.es

 

En el formulari d’inscripció s’inclourà la informació sobre els títols de les obres a interpretar en cadascuna de les proves del concurs i la duració aproximada d’aquestes. Si el programa sobrepassa la duració permesa, la comissió assessora del concurs decidirà sobre les obres o els fragments que han de ser interpretats.

 

En el formulari s’atorgarà la representació per a formular la sol·licitud de les ajudes i de la participació en el concurs al funcionari o funcionària habilitada de la Diputació de València.

 

Igualment, es declararan responsablement les cinc circumstàncies següents, requisits d’admissió en el concurs:

 

  • Conéixer i acceptar les bases del concurs.
  • No haver rebut classes de cap membre del jurat (incloses classes magistrals) des de 2 anys abans de l’inici de la celebració del concurs, és a dir, des del 31 de maig de 2021, com també el compromís de no rebre-les entre la publicació d’aquesta convocatòria i l’inici del concurs.
  • Que són certes les dades aportades respecte al lloc i la data de l’enregistrament enviat per a la preselecció, com també la identitat de l’intèrpret d’aquest enregistrament amb el/la sol·licitant.
  • Que són certes les dades aportades respecte a la meua residència fiscal.

No estar incurs/incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requisit indispensable per a ser beneficiaries dels premis.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Les candidatures hauran d’annexar els documents que es detallen a continuació:

 

  1. Document oficial en el qual conste la data de naixement i nacionalitat del participant.
  2. Curriculum vitae amb indicació de títols acadèmics i artístics, resum dels seus estudis musicals (amb esment del professorat), participació en concursos internacionals, actuacions més importants, enregistraments discogràfics o de ràdio o televisió.
  3. Dues cartes de recomanació de personalitats del món musical, amb informació de contacte (telèfon, correu electrònic…).
  4. Documents oficials o privats que la persona sol·licitant considere d’interés (premis internacionals, crítiques, discos, etc.).
  5. Una fotografia. Es presentarà juntament amb la sol·licitud, com a document annex.
  6. Enregistrament: Es comunicarà, en el formulari d’inscripció, la URL on puga visualitzar-se un document audiovisual, preferiblement en alta resolució HD, on el/la concursant interpretarà un programa lliure d’entre 20 i 30 minuts. L’enllaç haurà d’estar disponible per a la seua consulta i descàrrega fins el dia 12 de desembre de 2022. Cadascuna de les obres interpretades haurà d’haver sigut gravada en una sola presa, sense cap tall ni edició dins de cadascuna de les obres i en un únic pla fix. Aquest enregistrament haurà d’haver sigut realitzat amb posterioritat a l’1 de març de 2022, en les circumstàncies que es declaren responsable en el formulari d’inscripció, i serà imprescindible que es puga reconéixer físicament el participant en aquest enregistrament.

 

En cas de presentació de la sol·licitud sense que s’hi haja acreditat prèviament la identitat, les persones estrangeres admeses per a la fase de concurs hauran d’acreditar la seua identitat per qualsevol mitjà vàlid en Dret (passaport o document d’identitat en vigor) el qual, a més, permeta traçar i acreditar l’autoria, propietat i/o correspondència de la documentació remesa.

Si amb posterioritat es comprovara la falsedat en algun dels documents, l’admissió quedaria anul·lada automàticament.

 

LIMITACIONS A LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS

No podran participar en el concurs les persones sol·licitants que hagueren rebut classes (incloses classes magistrals), des de 2 anys abans de l’inici de la celebració del concurs, és a dir, des del 31 de maig de 2021.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals facilitades per les persones participants seran tractades per la Diputació de València, exclusivament per a les finalitats administratives de tramitació dels expedients i per al compliment de l’interés públic, foment de la música, objecte del concurs. Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals, en cas que procedisquen, dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquesta, l’adreça del qual és c/ Serrans, núm. 2, 46003 València, o través de la seu electrònica de la Diputació de València https://www.sede.dival.es. Tot això, sense perjudici de la garantia d’altres drets i del compliment d’obligacions previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.