XXI
Concurs
Internacional
de Piano
de València
ITURBI

Del 23 de juny al 2 de juliol de 2021

Inscripció

FORMA, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es presentaran entre els dies 1 de juny de 2020 i 14 de gener de 2021.

L’ompliment del formulari d’inscripció i la presentació de la documentació annexa (detallada en l’apartat següent) es durà a terme de manera telemàtica a través de la secció Formulari d’Inscripció d’aquesta web (https://pianoiturbi.dival.es/ca/formulario-de-inscripcion/)

Posteriorment, les sol·licituds, juntament amb el formulari d’inscripció omplit (només el formulari d’inscripció, sense la documentació annexa, la qual es pujarà a través de l’enllaç anterior), es presentaran per alguns dels mitjans següents:

 1. En el procediment específic previst en la Seu Electrònica de la Diputació de València sede.dival.es (amb certificat i signatura electrònics). Les persones no residents al territori espanyol poden gestionar el seu certificat electrònic emés per la FNMT (http://www.fnmt.es/en/ceres) a través de les Oficines Consulars d’Espanya a l’estranger.
 2. En el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer dels Serrans, núm. 2, 46003 València).
 3. En els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el formulari d’inscripció s’inclourà la informació sobre els títols de les obres que interpretarà en cadascuna de les proves del concurs i la seua duració aproximada. Si el programa sobrepassara la duració permesa, el Comité Assessor del concurs decidirà sobre les obres o els fragments que han de ser interpretats. També, es comunicarà la URL referida a la gravació per a la fase de preselecció.

Igualment, es declararan responsablement les tres circumstàncies següents, requisits d’admissió al concurs:

 1. No haver rebut classes de cap membre del jurat des d’un any abans a la publicació de la present convocatòria, com també el compromís de no rebre-les entre la publicació d’aquesta i l’inici del concurs.
 2. Ser certes les dades aportades respecte al lloc i la data de la gravació enviada per a la preselecció, com també la identitat de qui interpreta aquesta gravació amb la persona sol·licitant.
 3. No estar incurs o incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, requisit indispensable per a ser beneficiari o beneficiària dels premis.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Les candidatures hauran d’annexar els documents que es detallen a continuació:

 • Document oficial en el qual conste la data de naixement i nacionalitat del o la participant.
 • Curriculum vitae amb indicació de títols acadèmics i artístics, resum dels estudis musicals (amb esment del professorat), participació en concursos internacionals, actuacions més importants, gravacions discogràfiques o de ràdio o televisió.
 • Dues cartes de recomanació de personalitats del món musical, amb informació de contacte (telèfon, correu-e…).
 • Documents oficials o privats que la persona sol·licitant considere d’interés (premis internacionals, crítiques, discos, etc.).
 • Una fotografia de grandària postal (9 × 11 mm). Es presentarà juntament amb la sol·licitud com a document annex.
 • Gravació: Es comunicarà, en el formulari d’inscripció, la URL on puga visualitzar-se un document audiovisual on el o la concursant interpretarà un programa lliure d’entre 20 i 30 minuts. Aquest document, gravat en format MP4 (eixida de vídeo MPEG4 Vídeo H264 i eixida d’àudio AAC/40), preferiblement en alta resolució HD, el pujarà el o la sol·licitant des de (https://pianoiturbi-pre.dival.es/ca/formulario-de-inscripcion/) o, alternativament, es presentarà —sempre amb la sol·licitud— en un suport que en permeta la llegibilitat i projecció (pendrive o DVD). Cadascuna de les obres interpretades s’haurà d’haver gravat en una sola presa, sense cap tall ni edició dins de cadascuna de les obres i en un únic pla fix. Aquesta gravació haurà d’haver sigut realitzada amb posterioritat a l’1 de maig de 2020 i en les circumstàncies que es declaren responsablement en el formulari d’inscripció, i serà imprescindible que s’hi puga reconéixer físicament el o la participant en aquesta gravació.

En cas de presentació de la sol·licitud sense haver acreditat prèviament la identitat, les persones estrangeres admeses per a la fase de concurs hauran d’acreditar la seua identitat per qualsevol mitjà vàlid en Dret (passaport o document d’identitat en vigor) que, a més permeta traçar i acreditar l’autoria, propietat i/o correspondència de la documentació remesa.

Si amb posterioritat es comprovara la falsedat en algun dels documents, automàticament quedaria anul·lada l’admissió.

Usem cookies en aquesta web per a millorar l'experiència d'usuari. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.